Tsis txhob haus luam yeeb Program

Koj puas tau npaj txiav tsis haus luam yeeb? Qhov kev pab no yog npaj los pab rau koj. Nws pab dawb rau cov tswvcuab. Qhov kev pab no tej zaum yuav muaj tej qho kev pab txuas mus ntxiv qhia rau koj:

  • Muaj cov ntaub ntawv qhia txog ubno pub dawb.
  • Muaj kev pab tswvyim ib leeg rau ib leeg pub dawb. Vim yog ib feem ntawm qhov kev pab no, cov tswvcuab yuav tau txais cov lus qhia thiab cov tswvyim los tom cov kws txawj pab tswvyim thiaj li pab kom koj txiav tau luam yeeb.
  • Yog muaj cai, yuav qhov kev kho rau Nicotine lossis Zyban® saib raws li qhov koj thiab koj tus kws khomob txiav txim isab tias raug.

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Koj yuav tsum raug raws li txoj cai thiaj li tau txais qhov kev pab no. Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Pab Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 472-9483 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus saib xyuas rau ibqho chaw twg lossis thov kom mus tso npe rau ibqho kev pab twg los tau.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.