Cov kev pab cuam saib-ib-vuam

Tus tub thiab tus kws kho mob luag ntxhi

Koj yooj yim-rau-luam sau dab tsi yog them raws li koj Molina kho mob Medi-Cal Health Plan.

Saib dua thiab luam tawm.

Kev tswj hauv kev pab kho mob

Tus kws kho mob thiab cov neeg

Tshwj xeeb cov kev pab yuav pab koj tswj tau kev mob.

kawm ntxiv.

Hlwb Kho Mob

Molina lub kho mob logo

Peb yuav pab tau koj nrhiav kev pab koj xav tau.

kawm ntxiv.

Tshuaj

Tshuaj

Tshuaj uas them ntawm Molina lub kho mob no muaj nyob rau hauv cov tshuaj npe (Ib daig ntawv sau qhia txog ntawm cov tshuaj).

kawm ntxiv.

Tsis pom kev

Tus kws kho mob muab qhov muag ntsuam.

Qhov muag uas niaj zaus piab thiab iav lo ntsiab muag thaum sauv tsim nyog yuav them.

kawm ntxiv.

Kev kho hniav

Nkauj luag ntxhi

Koj tus PCP yuav xa koj mus rau ib tug kws kho hniav.

kawm ntxiv.