Molina Healthcare cov neeg lis haujlwm pab nrhiav chaw khomob rau koj

Kev ua lub neej uas muaj teebmeem kev muaj mob nkeeg thiab kev tswj cov kabmob yuav yog ibqho nyuaj. Peb muab kev pab tshwj xeeb rau cov tswvcuab uas xav tau kev pab ntxiv tswj kho qhov teeb meem. Qhov no tuaj yeem yog ib tug neeg loj lossis menyuam yaus uas tseem tabtom tau txais kev saib xyuas rau ibqho teebmeem muaj mob nkeeg. Cov kev pab cuam koj tsis them tus nqi rau koj.

Molina Healthcare cov neeg lis haujlwm tuaj yeem pab koj tau:

 • Kev nkag mus cuag tau cov kev pab uas koj muaj cai raug xaiv los txais kev pab.
 • Teem lub sijhawm mus ntsib thiab mus kuaj sim.
 • Teeb tsa kev dhia tsheb mus los.
 • Txheeb xyuas ibqho tsis tau raug saib xyuas lossis kev xav tau kev khomob.
 • Kev nkag mus cuag tau cov kev pab khomob tshwj xeeb thiab/lossis koj cov kws saib xyuas mob nkeeg pab daws qhov nyuaj siab ib hnub rau ib hnub.
 • Pab txuas lus mus lawm yav tom ntej ibqho mus rau ibqho. Qhov no suav txog qhov tabtom yuav tawm tom lub tsev khomob.
 • Kev tshuaj ntsuam xyuas txog qhov muaj cai rau txais kev pab tu thiab pab txhawb rau qhov mob mus ntev.
 • Txuas nrog cov chaw hauv lub zos.
 • Nrhiav cov kev pabcuam uas tej zaum tsis yog cov muaj txiaj ntsig. Qhov no suav txog cov kev pabcuam hauv lub zos thiab cov kev pabcuam rau sawv daws xws li kev khomob rau lub cev rau tom cov tsev kawm ntawv lossis "Kev Tswj Kav Pluas Mov Noj".
 • Teeb tsa cov kev pabcuam nrog rau ib tus khomob tseem ceeb (PCP), cov neeg hauv tsev neeg, cov kws saib xyuas mob thiab lwm tus kws khomob.

 

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Cov haujlwm Tswj Xyuas Qhov Mob yog kev yeem pab dawb tabsis ib tug tswvcuab yuav tsum tau raws li txoj cai. Koj tuaj yeem raug xa mus rau ibqho kev pabcuam los ntawm:

 • Tus kws khomob uas tus xa mus
 • Tus kheej yog tus xa mus

Yog xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kuv yuav tiv tauj rau leej twg?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Lawv kuj tuaj yeem qhia rau koj paub txog yam kev pabcuam uas tamsis no koj tau tso npe rau. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus lossis thov kom muab tshem tawm los ntawm ibqho kev pabcuam.