Tsheb thauj mus los

Cov kev pab thaum muaj xwm ceev, uas tsis yog thaum muaj xwm ceev kev kho mob thiab tsis kub ceev uas tsis yog kev kho mob tsheb yuav them raws li koj Medi-Cal Health Plan.

kawm ntxiv.

Cov kab lus qhia txog tus nais maum

Cov neeg xav tau kev pab kho mob tswv yim yuav hu rau peb tus nais maum qhia kab txhua lub sij hawm, hnub los hmo ntuj.

kawm ntxiv.

Kev pab kho mob poj niam

You can go to any OB/GYN doctor in your Primary Care Physician’s (PCP) network and get out-of-plan Certified Nurse Midwife (CNM) services.

kawm ntxiv.

Bridge2Access (Xiam Oob Qhab & Senior Access Pabcuam

Molina Healthcare Bridge2Access Kev Pabcuam ua kom yooj yim rau cov neeg uas muaj mob xia, hoob qhab los sis yog ua tsis tau tej yam dabtsi kom txais tau kev kho mob.