Hlwb Kho Mob

Tshab txhais:

Kev pab cuam saib xyuas cov mob hlwb sab nrauv tam sim no muaj kev duav tau los ntawm Molina lawm. Koj tuaj yeem hu rau Molina lossis nug koj tus kws kho mob (PCP) txog lub npe ntawm cov koom haum uas muaj phiaj xwm saib xyuas cov neeg mob hlwb.

 

Cov kev pab no yog kho cov mob hlwb me txog rau cov mob loj uas muaj xws li*:

  • Soj ntsuam thiab kho kev mob hlwb rau txhua leej thiab pabpawg (psychotherapy)
  • Kuaj psychological, thaum cov clinic kom soj ntsuam kev mob hlwb;
  • Cov mob sab nrauv chaw tov tshuaj, tshuaj, khoom siv thiab yam ntxiv
  • Pab cov mob sab nrauv lub hom phiaj yog soj ntsuam kev siv tshuaj; thiab
  • muab kev sab laj txog lub tswv yim


Koj yuav tuaj yeem tau txais kev pab saib xyuas kev mob hlwb los ntawm lub county txoj phiaj xwm kho mob.  

Yam Duav Tsis Tau:

Cov teeb meem ntsig txog kev mob hlwb duav tsis tau. Nov muaj xws li kev muab kev sab laj txog nkawm niam txiv lossis tsev neeg txog cov uas tau sau tseg tias yog teeb meem ntsig txog mob hlwb*.

* Raws li tau hais los ntawm Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)  

Pab Kev Tiv Thaiv Kev Siv Kuab Lom Yuam Kev

Tshab txhais:

Pab kuaj kev siv dej cawv yuam kev tam sim no duav tau los ntawm Molina rau txhua tus muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus. Cov kev pab siv dej cawv yuam kev duav tau**:  

Kev pab Duav tau

  • Kuaj ib zaug ntxiv txog kev phom sij kev siv dej cawv nyob rau ib xyoos
  • Muaj peb zaug uas 15-feeb tham tshab txog kev phom sij kev siv dej cawv nyob rau ib xyoos

Yam Duav Tsis Tau:

  • Molina duav tsis tau kev pab rau cov teeb meem dej cawv uas nyhav, tiam sis tej zaum kuj yuav xa koj mus rau County Alcohol thiab Drug Program

**Kuaj, Qhia Luv Luv, thiab Xa mus Kho (SBIRT)

Ntawv Qhia Rau Cov Tub Koom Xeeb

Nws qhia koj yam koj xav paub txog koj li Molina Healthcare Medi-Cal Health Plan.
Ntawv Qhia Cov Tub Koom Xeeb, nias nov.
Ntawv Qhia Cov Tub Koom Xeeb Loj Hauv County, nias nov.

Cov tub koom xeeb yuav tau kev saib xyuas li cas?

Hu rau cov pab tub koom xeeb ntawm (888) 665-4621 yog koj xav tau kev pab kho mob hlwb thiab peb tuaj yeem pab koj nrhiav kom tau yam kev kho mob uas koj xav tau.