Noj qab haus huv

Cov kev pabcuam thiab pab txhawb no muab cov ntaub ntawv qhia txog kev nyob kom tsis muaj mob rau koj. Qee yam ntawm cov kev qhia no muaj xws li:

 • Ib daim ntawv xov xwm rau tus tswvcuab uas raug muab xa mus rau koj ntawd tsawg kawg yog ob zaum toj ib lub xyoos. Nws muaj cov ntaub ntawv hais txog tej haujlwm ubno, tus tswvcuab tej txiaj ntsig ubno, cov lus qhia kom nyob tau tsis muaj mob thiab lwm yam ntaub ntawv tseem ubno.
 • Nco ntsoov cov npav lossis npav hu xovtooj thaum txog lub sijhawm mus ntsib koj tus kws khomob. Tej zaum qhov no yog kev kuaj mob, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kabmob, kev coj mus kuaj mob thiab saib xyuas pojniam li kev noj qab haus huv (kuaj xyuas lub mis lossis xoo hluav taws xob tsom xyuas kabmob mis).
 • Cov ntaub ntawv thiab cov chaw uas muaj lwm yam kev pab tuaj yeem pab ua kom nyob tau tsis muaj mob.
  Cov no muaj li:
  • Tsis txhob haus luam yeeb
  • Kev tswj kav qhov hnyav
  • Kev npaj kev muaj menyuam/kev npaj mus menyuam sib
 • cov ntaub ntawv qhia txog Kev Kawm Kom Paub Txog Kev Noj Qab Haus Huv. Peb cov tswvcuab tuaj thov cov ntaub ntawv no tau los ntawm:
  • Nug lawv tus kws khomob
  • Hu Rau Tus Xovtooj Pabcuam Tswvcuab

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Nws muaj ntau txoj hau kev uas ib tug tswvcuab tuaj yeem tso npe tau tabsis yuav tsum tau raws li cov cai. Koj ua tau:

 • Yog tus neeg raug xa mus rau ibqho kev pab lossis kev pabcuam.
 • Koj tus yeem tso npe tau los ntawm koj tus kws khomob.
 • Koj tus kheej tuaj yeem xa mus rau ibqho kev pab tau.

Yog xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kuv yuav tiv tauj rau leej twg?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Pab Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 472-9483 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus saib xyuas rau ibqho chaw twg lossis thov kom mus tso npe rau ibqho kev pab twg los tau.