Cov Pab Tswj Tus Kabmob

Yog koj ua neej nyob nrog ib tug kabmob tsis paub tu qab, Molina Healthcare tuaj yeem pab koj tau. Cov kev pab cuam koj tsis them tus nqi rau koj. Tej cov pabcuam no suav txog cov ntaub ntawv kawm, cov lus qhuab qhia thiab cov lus qhia.


Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Cov tswvcuab uas yeej cia li raug tso npe rau hauv qhov kev pab yog lawv muaj ib tug mob raws li cov kabmob hais los nov. Tej zaum ib tug kws tu neeg mob lossis ib tug thawj tswj xyuas qhov teebmeem yuav tiv tauj rau koj. Lawv yuav ua haujlwm nrog koj thiab koj tus kws khomob muab cov kev saib xyuas thiab cov lus qhia kom raug qhia rau koj.

  • Koj tuaj yeem raug xa mus kho rau ibqho kev pabcuam uas yog los ntawm koj tus kheej xa mus lossis tus kws khomob xa mus.
  • Koj yuav tsum raug raws li cov cai thiaj lis raug xa mus rau cov kev pabcuam no.
  • Nws yog koj li kev xaiv xa mus kho rau ibqho kev pabcuam thiab koj tuaj yeem thov kom muab tshem mus rau ibqho kev pabcuam tau txhua txhua lub sijhawm.

Molina Healthcare siv cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no txheeb xyuas cov tswvcuab rau cov kev pabcuam no:

  • Ntawv Tsib Nqi
  • Feem tshuaj khomob
  • Lwmyam kev pab tswj xyuas kev noj qab haus huv

Yog xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kuv yuav tiv tauj rau leej twg?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1).Peb cov neeg lis haujlwm tuaj yeem muab cov ntaub ntawv qhia rau koj. Lawv kuj tuaj yeem qhia rau koj paub txog yam kev pabcuam uas tamsis no koj tau tso npe rau. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus lossis thov kom muab tshem tawm los ntawm ibqho kev pabcuam.

* muaj cov ntaub ntawv theej uas tau tshaj tawm rau ntawm peb qhov website raws li qhov kev thov.