Molina Qhov Kev Pab Rau Ntshav Qab Zib® Kom Nyob Tau Tsis Muaj Mob

Qhov kev pab no yog rau cov tswvcuab muaj mob ntshav qab zib. Qhov kev pab no yog muaj pub dawb rau koj.

Koj yuav kawm:
 • Txog hom kabmob ntshav qab zib.
 • Txog kev saib xyuas tus kheej rau hom kabmob ntshav qab zib (kev npaj pluas mov noj, cov lus qhia ua ev-xaws-xais, cov tshuaj kho ntshav qab zib thiab ntau yam ntxiv).
 • Yuav ua haujlwm nrog koj tus kws khomob tseem ceeb licas (PCP).
 • Yuav ua haujlwm licas nrog lwm tus neeg tswvcuab ntawm koj pawg neeg saib xyuas mob nkeeg kom tswj tau koj qhov ntshav qab zib tau zoo.

Tej zaum koj yuav txais:

 • Cov ntaub ntawv qhia txog kabmob ntshav qab zib.
 • Kev pab nrog rau kev txhawb xws li kev thauj mus los thiab kev teem caij mus ntsib.
 • Cov lus qhia tseem ceeb txog kev saib xyuas kabmob ntshav qab zib.
 • Kev xa mus rau lub chaw saib xyuas hauv lub zos.
 • Ib tsab ntawv xov xwm

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Koj lub hnub nyoog thiab lub xeev koj nyob yuav yog yam txiav txim tias koj yuav muaj feem tau txais qhov kevpab no los tsis tau txais qhov kev pab no. Yog ib tug tswvcuab, koj yeej cia li raug tso npe rau hauv qhov kev pab no yog koj muaj kabmob ntshav qab zib thiab koj muaj cai.

 • Koj tuaj yeem raug xa mus kho rau ibqho kev pab twg los ntawm tus kheej xa mus lossis ib tug kws khomob xa mus.
 • Koj yuav tsum raug raws li txoj cai thiaj li tau txais qhov kev pab no.
 • Nws yog koj txoj kev xaiv mus koom rau qhov kev pab no. Koj tuaj yeem thov kom muab tshem tawm los ntawm qhov kev pab no thaum lub sijhawm twg los tau.

Molina Healthcare siv cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no los txheeb xyuas txog cov tswvcuab los txais kev pab rau ntawm Molina Healthy Living uas muaj kabmob ntshav qab zib® qhov kev pab:

 • Ntawv Tsib Nqi
 • Feem tshuaj khomob
 • Lwmyam kev pab tswj xyuas kev noj qab haus huv

Yog xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kuv yuav tiv tauj rau leej twg?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Lawv kuj tuaj yeem qhia rau koj paub txog yam kev pabcuam uas tamsis no koj tau tso npe rau. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus lossis thov kom muab tshem tawm los ntawm ibqho kev pabcuam.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.