Molina Qhov Kev Ua Pa Tau Yoojyim® Qhov Kev Pab Mob Hawb Pob

Qhov kev pab no yog pab rau cov neeg loj thiab cov menyuam yaus (hnub nyoog ob xyoos nces rov saud) uas muaj hawb pob. Qhov kev pab no yog muaj pub dawb rau koj. Koj yuav kawm:

 • Txog lub hauv paus ntawm qhov hawb pob.
 • Txog cov qauv mob uas qhia rau paub ua ntej thaum ntxov.
 • Yuav siv cov tshuaj kho mob hawb pob licas thiaj raug.
 • Yuav ua haujlwm nrog koj tus kws khomob licas thiaj pab tiv thaiv tau qhov mob hawb pob phem.
 • Yuav siv lub tshuab ntsuas pas thiab lub tshuab nqus pa licas.

Tej zaum koj yuav txais:

 • Cov ntaub ntawv qhia txog hom mob hawb pob.
 • Kev pab nrog rau kev pabcuam xws li kev thauj xa mus los thiab kev teem caij mus ntsib.
 • Cov lus qhia saib xyuas tseem ceeb rau hom mob hawb pob.
 • Xa mus rau lwm qhov chaw sab nrauv.
 • Ib tsab ntawv xov xwm

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Yog ib tug tswvcuab, koj yeej cia li raug tso npe rau hauv qhov kev pab no yog koj muaj hom mob hawb pob.

 • Koj tuaj yeem raug xa mus kho rau ibqho kev pab twg los ntawm tus kheej xa mus lossis ib tug kws khomob xa mus.
 • Koj yuav tsum raug raws li txoj cai thiaj li tau txais qhov kev pab no.
 • Nws yog koj txoj kev xaiv mus koom rau qhov kev pab no. Koj tuaj yeem thov kom muab tshem tawm los ntawm qhov kev pab no thaum lub sijhawm twg los tau.

Molina Healthcare siv cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no los txheeb xyuas cov tswvcuab rau ntawm Molina Qhov Kev Ua Pa Tau Yoojyim® Qhov kev pab mob hawb pob:

 • Ntawv Tsib Nqi
 • Feem tshuaj khomob
 • Lwmyam kev pab tswj xyuas kev noj qab haus huv

Yog xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kuv yuav tiv tauj rau leej twg?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Lawv kuj tuaj yeem qhia rau koj paub txog yam kev pabcuam uas tamsis no koj tau tso npe rau. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus lossis thov kom muab tshem tawm los ntawm ibqho kev pabcuam.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.