Cov kab lus qhia txog tus nais maum

Dab tsi yog qhov luag kam them

Cov neeg yuav hu kho Molina mob tus kws pab tswv yim kab 24 teev ib hnub, 365 hnub ib xyoo. Cov kev pab cuam connects koj mus rau ib tug kws tsim nyog uas yuav qhia tau rau koj cov lus qhia txog kev pab kho mob rau koj cov lus es pab nyiaj tso ncaj rau qhov twg koj yuav tau txais cov kev pab uas koj yuav tsum.

Peb tus neeg xyuas neeg mob cov kab ntawv tswv yim txais 250,000 tshaj kev pab tswv yim hu los ntawm cov neeg kho mob hauv Molina thoob lub teb chaws Mes Kas txhua xyoo. Peb lub chaw hu tsawg rov thiab pom zoo los ntawm ib lub teb chaws zoo xyuas quas (URAC) txij xyoo 2007.

Ua lis cas cov neeg thiab txais kev pab?

Cov neeg yuav hu tau tus kws pab tswv yim kab nrog kho mob cov lus nug.
Askiv: (888) 275-8750
Mev: (866) 648-3537
Lag ntseg thiab tsis hnov lus: 7-1-1 los yog (866) 735-2929

urac_logo