Ua ntsaug uas tau xaiv Molina Healthcare

Koj tau ua ntawv los koom nrog Molina Healthcare Tsevneeg. Ntawm no yog qhov yuav txuas ntxiv mus.

  • Nws yuav siv sijhawm txog li plaub-caug tsib (45) hnub koj mam nkag tau los ua ib tus tswbcuab hauv Molina Healthcare.
  • Molina kho mob yuav xa ib tug tuaj rau tus neeg txais tos lawv thiab daim Tswvcuab ID Card tsis pub dhau 7 hnub tom qab qhov koj txais kev pab uas muaj lub hom phiaj. (Tus Neeg ID Card thiab Phauj Ntawv Txais Tos yuav muab xa ob zaug.)

Koj yuav ua li cas tam sim no

  • Saib Members xax paub ntxiv tias muaj kev pab cuam ntau npaum li cas thiab cov kev pab cuam peb muab rau koj thiab koj tsev neeg
  • Kawm ntxiv txog Kuv li Molina. Nws yog peb cov neeg lub portal uas koj mus tswj tau koj tej kho mob online.
  • Mus xyuas ntawm Nyob Noj Qab Nyob Zoo rau cov lus qhia thiab cov tswv yim seb yuav ua li cas kom koj tsev neeg nyob zoo.