Qhov Kev Pab Ua Kom Qhov Hnyav Poob Qis

Kws khomob luj qhov hnyav ntawm tus txhais
Peb ceeb thawj tswj kev pab txhawb cov neeg laus thiab cov me nyuam uas yuav tsum tau pab tswj lawv hnyav. kawm ntxiv.

Tsis txhob haus luam yeeb Program

Tus kws kho mob thiab cov neeg
Molina lub kho mob tau cov kev pab rau cov neeg uas npaj los txiav luam yeeb. kawm ntxiv.

Tsis txhob haus luam yeeb Program

Tus kws kho mob thiab cov neeg
Molina lub kho mob tau cov kev pab rau cov neeg uas npaj los txiav luam yeeb. kawm ntxiv.

Raws li kev cai kom koj kom zoo rau cev

Tus kws kho mob thiab tus neeg mob luag ntxhi
Kev pab cuam no yuav ua kom cov pojniam uas tau txais cov kev kawm thiab kev pab ntxiv rau tus uas cev xeeb tub noj qab nyob zoo. kawm ntxiv.