Teebmeem Ntawm Kev Yog Leej Niam® Qhov Kev Pab Rau Cev Xeeb Tub

Molina Healthcare muaj ibqho kev pab tshwj xeeb rau cov pojniam cev xeeb tub. Qhov kev pabcuam no yuav pab cov pojniam kom paub txog yam kev pab xav tau uas ua rau ib tug pojniam cev xeeb tub muaj zog.

Nces raws li koj yam xav tau, cov kev pabcuam hauv qab no tej zaum yuav raug muab coj los qhia:

  • Kev pab tswvyim raws hauv xovtooj.
  • Phauv ntawv qhia ua haujlwm thiab lwmyam ntaub ntawv.
  • Kev sib txuas lus nrog cov kev pabcuam rau sawv daws.
  • Cov kev pab tswj xyuas qhov teebmeem los ntawm ib tug kws tu neeg mob.

Yog koj cev xeeb tub:

  • Mus ntsib koj tus kws khomob thaum xub thawj uas koj paub tias koj muaj menyuam.
  • Nco ntsoov tsam koj tsis tau mus ntsib koj tus kws khomob qhia txog kev saib xyuas ua ntej yug menyuam.
  • Kev mus ntsib tus kws khomob yuav pab ua rau koj paub tias koj tus menyuam mos loj hlob zoo licas. Lawv tuaj yeem pab koj kom npaj txhij rau kev yug koj tus menyuam.
  • Koj tus kws khomob tuaj yeem saib xyuas tej teebmeem uas tshwm sim thaum koj tus menyuam mos loj hlob tuaj. Peb xav kom koj muaj lub cev xeeb tub thiab tus menyuam mos noj qab nyob zoo.

Vim yog ib feem ntawm qhov kev pab no, koj kuj yuav kawm txog qhov yuav ua licas thiaj nyob tau tsis muaj mob tomqab koj lub cev xeeb tub.

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus saib xyuas rau ibqho chaw twg lossis thov kom mus tso npe rau ibqho kev pab twg los tau.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.