Koj txais puas tau Molina Healthcare?

Koj los sis koj tus me nyuam tej zaum yuav txais tau Molina Healthcare yog tias:

 • Koj yuav txais tau cov Medi-Cal. (koj "tus neeg tuav ntaub ntawv hauv county" yuav qhia tau rau koj yog koj tau txais ntawv kho mob Medi-Cal.)
 • Koj nyob hauv lub nroog uas Molina Healthcare muaj kev kho mob. Cov nroog muaj xws li:
  • *Los Angeles
  • Riverside
  • San Bernardino
  • San Diego
  • Sacramento

Ib tug menyuam tej zaum yog:

 • Koj tus menyuam
 • Koj tus menyuam koj yuav los tu
 • Niam tshiab/txiv tshiab tus menyuam
 • Tus menyuam coj los tu (foster child)
 • Tus menyuam uas koj them nyiaj mus yug