Nha khoa

Những khoản được đài thọ

Molina Healthcare không cung cấp dịch vụ nha khoa. Chăm sóc nha khoa có thể được đài thọ bởi chương trình Medi-Cal thông thường.

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare. Đọc tại đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?
Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) sẽ khám nha khoa và giới thiệu quý vị tới một nha sĩ để chăm sóc nha khoa. Vui lòng gọi tới Denti-Cal theo số (800) 322-6384 để đặt câu hỏi về dịch vụ và đài thọ liên quan đến nha khoa.