Quyền Lợi & Trách Nhiệm Của Thành Viên

Quyền Lợi Của Thành Viên

 • Thành viên có quyền nhận được sự đối xử tôn trọng và công nhận phẩm cách từ nhân viên làm việc cho Molina Healthcare.
 • Thành viên có quyền nhận thông tin về Molina Healthcare, nhà cung cấp, bác sĩ, dịch vụ của chúng tôi cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên.
 • Thành viên có quyền chọn bác sĩ "chính" trong mạng lưới của Molina Healthcare. (Bác sĩ này được gọi là bác sĩ chăm sóc chính hoặc bác sĩ riêng).
 • Thành viên có quyền được thông báo về sức khỏe của họ. Nếu thành viên bị ốm, họ có quyền được biết về các tùy chọn bất kể chi phí hoặc khoản đài thọ phúc lợi. Thành viên có quyền yêu cầu câu trả lời cho mọi câu hỏi về sức khỏe của mình.
 • Thành viên có quyền đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của mình. Thành viên có quyền từ chối điều trị y khoa.
 • Thành viên có quyền riêng tư. Molina Healthcare giữ bí mật hồ sơ y khoa của họ.*
 • Thành viên có quyền xem hồ sơ y khoa của họ, bao gồm cả kết quả Đánh Giá Sức Khỏe Ban Đầu (Initial Health Assessment - IHA). Thành viên cũng có quyền nhận bản sao và/hoặc sửa hồ sơ y khoa của mình khi được pháp luật cho phép.*
 • Thành viên có quyền khiếu nại về Molina Healthcare hoặc dịch vụ chăm sóc của họ. Thành viên có thể gọi điện, gửi fax, gửi email hoặc viết thư đến Dịch Vụ Thành Viên của Molina Healthcare.
 • Thành viên có quyền kháng cáo quyết định của Molina Healthcare. Thành viên có quyền thuê người đại diện cho khiếu kiện của mình.
 • Thành viên có quyền yêu cầu tổ chức Phiên Điều Trần Tiểu Bang bằng cách gọi đến số miễn cước 1 (800) 952-5253. Thành viên cũng có quyền nhận thông tin về cách tổ chức Phiên Điều Trần Tiểu Bang được xúc tiến nhanh.
 • Thành viên có quyền rút tên khỏi Molina Healthcare (Rút khỏi Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Molina Healthcare).
 • Thành viên có quyền yêu cầu ý kiến thứ hai về tình trạng sức khỏe của mình.
 • Thành viên có quyền yêu cầu người ngoài Molina Healthcare xem xét các liệu pháp thử nghiệm hoặc được thực hiện như một phần trong quá trình thử nghiệm.
 • Thành viên có quyền quyết định trước về việc họ muốn được chăm sóc như thế nào trong trường hợp họ bị ốm hoặc thương tích đe dọa tính mạng.
 • Thành viên có quyền sử dụng dịch vụ thông dịch 24 giờ, miễn phí, để giúp họ trao đổi với bác sĩ của mình hoặc với chúng tôi nếu họ muốn nói bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh.
 • Thành viên có quyền không phải mang theo trẻ vị thành niên, bạn bè hoặc thành viên gia đình để làm thông dịch viên.
 • Thành viên có quyền nhận thông tin về Molina Healthcare, nhà cung cấp hoặc sức khỏe của họ bằng ngôn ngữ mà họ muốn.
 • Thành viên cũng có quyền đề nghị và nhận tài liệu ở các định dạng khác như bản in khổ lớn hơn, bản âm thanh và Braille khi có yêu cầu và một cách kịp thời phù hợp với định dạng được yêu cầu và theo luật tiểu bang.
 • Thành viên có quyền nhận hướng dẫn về cách xem trực tuyến hoặc yêu cầu bản sao các chính sách và thủ tục quản lý và y tế không độc quyền của Molina Healthcare.
 • Thành viên có quyền nhận bản sao danh sách thuốc được chấp thuận (dược liễn) của Molina Healthcare theo yêu cầu.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu kiện nếu họ không nhận được thuốc cần thiết về mặt y khoa sau khi thăm khám cấp cứu tại một trong các bệnh viện ký hợp đồng với Molina Healthcare.
 • Thành viên có quyền sử dụng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung Tâm Y Tế Đạt Chuẩn Liên Bang, Cơ Sở Y Tế Cho Người Bản Xứ, dịch vụ bệnh lây qua đường tình dục và dịch vụ Cấp Cứu, bên ngoài mạng lưới Molina Healthcare theo luật liên bang. Quý vị không cần Molina Healthcare phê duyệt trước.
 • Thành viên có quyền nhận dịch vụ do trẻ vị thành viên chấp thuận.
 • Thành viên có quyền không để cho Molina Healthcare, bác sĩ hoặc Sở Dịch Vụ Y Tế đối xử không tốt trong khi thực hiện bất kỳ quyền nào trong những quyền này.
 • Thành viên có quyền đưa ra đề xuất liên quan đến các chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên trong tổ chức.
 • Thành viên có quyền tự do không bị kiểm soát hoặc cách ly nhằm tạo áp lực, trừng phạt hoặc tìm cách trả thù.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu kiện hoặc khiếu nại nếu họ cho rằng nhu cầu ngôn ngữ của họ không được chương trình đáp ứng.

 

*Tuân theo luật Tiểu Bang và Liên Bang.

Trách Nhiệm Của Thành Viên
 • Thành viên có trách nhiệm tìm hiểu và hỏi về phúc lợi sức khỏe của mình. Nếu thành viên có câu hỏi về phúc lợi của họ, hãy gọi đến số miễn cước 1 (888) 665-4621.
 • Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin mà bác sĩ, nhà cung cấp hoặc Molina Healthcare cần để chăm sóc sức khỏe cho họ.
 • Thành viên có trách nhiệm chủ động đưa ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thực hiện theo các chương trình và hướng dẫn chăm sóc mà họ đã nhất trí với bác sĩ của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa bệnh nhân-bác sĩ. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với bác sĩ và nhân viên, thực hiện lịch hẹn và đúng giờ. Nếu thành viên đến muộn hoặc không thể thực hiện lịch hẹn, họ cần gọi điện đến văn phòng của bác sĩ
 • Thành viên có trách nhiệm xuất trình thẻ Molina Healthcare và thẻ Tiểu Bang khi nhận dịch vụ chăm sóc y khoa. Thành viên có trách nhiệm không đưa thẻ của mình cho người khác và báo cho Molina Healthcare hoặc Tiểu Bang về bất kỳ hành vi gian lận hoặc việc làm sai trái nào.
 • Thành viên có trách nhiệm hiểu vấn đề sức khỏe của mình và tham gia vào việc phát triển các mục tiêu điều trị như đã nhất trí nếu có thể.

* Quý vị có thể yêu cầu bản in của tất cả nội dung được đăng tải trên trang web của chúng tôi.