Sức Khỏe Tâm Thần

Những khoản được đài thọ

Molina Healthcare không đài thọ sự chăm sóc ở bệnh viện và hầu hết sự chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú. Chương trình Phí Dịch Vụ Medi-Cal hoặc Sở Sức Khỏe Tâm Thần Hạt cung cấp những dịch vụ này. Bác sĩ của quý vị có thể chữa trị một số tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm.

Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) không cung cấp những dịch vụ sau:

  • Các dịch vụ bác sĩ tâm thần
  • Các dịch vụ bệnh viện nội trú tâm thần
  • Dịch vụ bác sĩ tâm lý
  • Các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa
  • Các dịch vụ phục hồi
  • Các dịch vụ tư vấn hôn nhân
  • Các dịch vụ tư vấn gia đình và trẻ em
  • Các dịch vụ nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép

 

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare. Đọc tại đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?
Gọi tới Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621 nếu quý vị cần dịch vụ sức khỏe tâm thần và chúng tôi sẽ giúp quý vị nhận được sự chăm sóc quý vị cần.