Khiếu Nại & Kháng Cáo

Khiếu Nại (Khiếu Kiện) và Kháng Cáo của Thành Viên

Là thành viên của Molina Healthcare, nếu quý vị gặp vấn đề với dịch vụ chăm sóc y tế dành cho quý vị hoặc các dịch vụ của chúng tôi, quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại (khiếu kiện) hoặc kháng cáo. Một số ví dụ như:

  • Dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được từ nhà cung cấp.
  • Thời gian cần thiết để có cuộc hẹn khám hoặc gặp gỡ với nhà cung cấp.
  • Các nhà cung cấp mà quý vị có thể lựa chọn để chăm sóc bản thân.

 

Quý vị có thể nộp đơn kháng cáo khi quý vị không nhất trí với quyết định của Molina Healthcare trong việc:

  • Dừng, thay đổi, tạm hoãn, giảm hoặc từ chối một dịch vụ.
  • Từ chối thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp.

 

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên của quý vị có thông tin mà quý vị cần biết về:


* Quý vị có thể yêu cầu bản in của tất cả nội dung được đăng tải trên trang web của chúng tôi.