Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi

Tôi làm cách nào để thay đổi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của tôi?

Đáp

Có hai cách để quý vị có thể thay đổi PCP của mình.

1.

Vào My Molina và làm theo hướng dẫn. Nếu quý vị chưa đăng ký My Molina, quý vị có thể thực hiện trực tuyến ngay bây giờ.

2.

Quý vị cũng có thể gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621.

Hỏi

Loại thuốc nào được đài thọ? Thuốc của tôi có được đài thọ không?

Đáp

Để biết loại thuốc nào được đài thọ theo chương trình của quý vị, xem Danh Sách Thuốc (Dược Liễn) của Molina Healthcare dành cho chương trình của quý vị trong "Những Khoản Được Đài Thọ" - "Thuốc Kê Toa". 

Hỏi

Tôi làm cách nào để biết một dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay một khoản phúc lợi có được đài thọ hay không?

Đáp

Vào "Những Khoản Được Đài Thọ" để tìm hiểu về phúc lợi và dịch vụ của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621.

Hỏi

Tôi làm cách nào để có được tài liệu Molina Healthcare dịch bằng ngôn ngữ tôi muốn?

Đáp

Nếu quý vị cần thông tin về chương trình chăm sóc sức khỏe bằng ngôn ngữ hoặc định dạng khác, hãy gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665- 4621.

Hỏi

Tôi nhận được loại hình vận chuyển nào? Tôi cần trợ giúp về phương tiện đi lại.

Đáp

Vào "“Những Khoản Được Đài Thọ”" để biết dịch vụ vận chuyển nào được đài thọ. Quý vị cũng có thể gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621.