Về Tư Cách Thành Viên của Quý Vị

Là thành viên Molina Healthcare, quý vị cần thực hiện một số việc mỗi năm để duy trì tư cách thành viên của mình. Coi trang này là danh sách “việc cần làm” thân thiện của quý vị.

Gia Hạn Tư Cách Thành Viên

Hàng năm, với tư cách là người hưởng Medi-Cal, quý vị sẽ nhận được Mẫu Đơn Tái Xác nhận Hàng năm của Medi-Cal qua đường bưu điện. Quý vị cần điều mẫu này đầy đủ, nếu không điền và gửi lại biểu mẫu, quý vị có thể mất quyền lợi Medi-Cal của mình.

Làm thế nào để tôi gia hạn tính hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal của mình?

  • Qua Điện thoại: Quý vị có thể gọi cho văn phòng địa phương của mình và cung cấp Số An sinh Xã hội và Số Hồ sơ của mình.
  • Qua Bưu điện: Hoàn thành biểu mẫu từ liên kết dưới đây và gửi đến văn phòng địa phương của quý vị https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/mc210rv-eng.pdf
  • Trực tiếp:Ghé đến văn phòng địa phương và mang theo tài liệu của quý vị. Quý vị sẽ cần báo cáo thu nhập và trực tiếp hoàn thành biểu mẫu tại đây.
  • Trực tuyến: Truy cập liên kết trong quận, đăng nhập vào tài khoản của quý vị hoặc tạo một tài khoản mới và nhấp vào tab “Renew my Benefits” (Gia hạn Quyền lợi của tôi).

Trang web và Số Điện thoại Văn phòng Medi-Cal

Điều gì xảy ra nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn hoàn thành Tái Xác nhận?

Quý vị có tối đa 90 ngày sau khi quyền lợi Medi-Cal của mình chấm dứt để tuân thủ yêu cầu gia hạn. Sau 90 ngày, quý vị sẽ phải nộp đơn đăng ký Medi-Cal mới. Vui lòng tham khảo thông báo quý vị nhận được từ Sở Hỗ trợ Chuyển tiếp của Quận, ngày hết hạn sẽ được ghi trong thông báo. Nếu quý vị chưa nhận được hoặc gửi nhầm địa chỉ mẫu đơn tái xác nhận, vui lòng liên hệ với văn phòng Quận địa phương của quý vị. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với Nhóm Gia hạn Quyền lợi Molina theo số (866) 440-8423.