Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare: Những Khoản Được Đài Thọ

Những khoản được đài thọ và những khoản không được đài thọ là câu hỏi mà thành viên của chúng tôi đặt ra đầu tiên. Đây là thông tin về một số phúc lợi và dịch vụ chính mà quý vị có thể nhận được thông qua Molina Healthcare.

Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe

Bác sĩ và bệnh nhân
Chương trình đặc biệt giúp quý vị quản lý tình trạng sức khỏe. Tìm hiểu thêm.

Sức Khỏe Tâm Thần

Logo của Molina Healthcare

Chúng tôi có thể giúp quý vị nhận được sự chăm sóc quý vị cần.​

Tìm hiểu thêm.

Thuốc Theo Toa

Thuốc theo toa
Có thể tìm thấy các loại thuốc theo toa được đài thọ qua Molina Healthcare trong Danh Sách Thuốc (Dược Liễn). Tìm hiểu thêm.

Nhãn khoa

Bác sĩ đang kiểm tra mắt
Đài thọ việc kiểm tra thị lực định kỳ và kính áp tròng khi cần thiết về y khoa. Tìm hiểu thêm.

Nha khoa

Cô gái đang mỉm cười
PCP của quý vị có thể giới thiệu quý vị tới một nha sĩ. Tìm hiểu thêm.