PCP của quý vị

Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) là ai và tại sao người đó lại quan trọng?

 

  • PCP đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị và hiểu rõ về quý vị.
  • Quý vị có thể nghĩ rằng quý vị không cần gặp PCP cho đến khi quý vị bị ốm. Điều đó hoàn toàn sai.
    • Gặp PCP thường xuyên ngay cả khi quý vị đang khỏe.
    • Gặp PCP của quý vị để khám sức khỏe tổng quát giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe. Nếu quý vị hoặc con quý vị cần chăm sóc đặc biệt, PCP sẽ trợ giúp.
  • Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm để sống khỏe mạnh. Đến gặp PCP để khám sức khỏe tổng quát, làm xét nghiệm và lấy kết quả xét nghiệm, tiêm và – tất nhiên là – khi quý vị hoặc con quý vị bị ốm.