Thẻ Nhận Diện (Thẻ ID) Thành Viên Của Quý Vị

Khi quý vị trở thành thành viên, quý vị sẽ nhận được Thẻ Chứng Minh (ID) Thành Viên trong thư từ Molina Healthcare.

Vui lòng kiểm tra Thẻ ID Thành Viên của quý vị để đảm bảo thông tin chính xác. Thông tin bao gồm:

 • Tên
 • Số chứng minh thành viên (Số ID)
 • Ngày sinh (DOB)
 • Tên bác sĩ chăm sóc chính (nhà cung cấp)
 • Số điện thoại văn phòng của bác sĩ chăm sóc chính (số điện thoại của nhà cung cấp)
 • Tên của nhóm y khoa mà bác sĩ của quý vị hợp tác (nhóm nhà cung cấp)
 • Số miễn cước của Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng 24 giờ của Molina Healthcare dành cho các thành viên nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
 • Số miễn cước dành cho:
  • Các câu hỏi liên quan đến toa thuốc và mã nhận diện phúc lợi toa thuốc của Molina Healthcare
  • Bệnh viện thông báo cho Molina Healthcare về việc các thành viên nhập viện
  • Phòng cấp cứu thông báo Molina Healthcare về việc các thành viên đến phòng cấp cứu

Hãy nhớ luôn mang theo Thẻ ID Thành Viên của quý vị.

 • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như bác sĩ, dược sĩ và bệnh viện sử dụng thẻ này để xác định quý vị có hội đủ điều kiện cho các dịch vụ thông qua Molina Healthcare hay không.
 • Quý vị phải xuất trình thẻ này mỗi lần nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Nếu quý vị mất Thẻ ID Thành Viên, quý vị có thể nhận thẻ mới bằng cách:
  • Vào www.mymolina.com và in Thẻ ID Thành Viên tạm thời
  • Vào www.mymolina.com và yêu cầu gửi thẻ mới cho quý vị
  • Gọi Dịch Vụ Thành Viên
   • Đối với Medi-Cal, gọi (888) 665-4621