Chương Trình Sống với Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính (COPD)

Chương trình dành cho người trưởng thành bị bệnh COPD. Chương trình được cung cấp miễn phí cho quý vị. Quý vị sẽ biết:

 • Cách bỏ thuốc lá.
 • Về hợp tác với nhà cung cấp của quý vị để kiểm soát bệnh COPD.
 • Những dấu hiệu cảnh báo của COPD.
 • Cách để uống thuốc theo yêu cầu.

Quý vị có thể nhận được:

 • Tài liệu hướng dẫn về COPD.
 • Trợ giúp với các dịch vụ như đưa đón và hẹn khám.
 • Bí quyết quan trọng để chăm sóc COPD.
 • Giới thiệu đến các nguồn cộng đồng.
 • Bản tin.

Thành viên đăng ký như thế nào?

Là một thành viên, quý vị được đăng ký tự động nếu quý vị bị COPD.

 • Quý vị có thể được giới thiệu đến chương trình thông qua tự giới thiệu hoặc qua nhà cung cấp.
 • Quý vị phải đáp ứng những yêu cầu nhất định để được tham gia chương trình.
 • Quý vị là người lựa chọn tham gia chương trình này. Quý vị có thể yêu cầu rời khỏi chương trình bất cứ lúc nào.

Molina Healthcare sử dụng thông tin sau để xác nhận các thành viên cho chương trình Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính ("Chronic Obstructive Pulmonary Disease", COPD):

 • Yêu Cầu Bồi Thường
 • Nhà thuốc
 • Các chương trình quản lý sức khỏe khác

Tôi liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Quản Lý Sức Khỏe theo số (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Họ cũng có thể cho quý vị biết về những chương trình mà quý vị mới đăng ký. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu đến hoặc yêu cầu được rời khỏi chương trình.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.