Nhãn khoa

Những khoản được đài thọ

Các dịch vụ nhãn khoa này được Molina Healthcare đài thọ:

  • Khám mắt định kỳ bởi bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên viên đo thị lực.
  • Kính áp tròng khi cần thiết về y khoa.

 

Hướng Dẫn Dịch vụ Thành Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare. Đọc tại đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?
Molina Healthcare hợp tác vớiMarch Vision Care để cung cấp cho quý vị các dịch vụ nhãn khoa được đài thọ. Vui lòng kiểm tra Danh Mục Nhà Cung Cấp của Molina Healthcare để tìm chuyên viên đo thị lực hoặc bác sĩ chuyên khoa có thể cung cấp cho quý vị các dịch vụ chăm sóc mắt được đài thọ.​​