Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Vui lòng đọc Cẩm Nang Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên và cất ở nơi an toàn mà quý vị có thể tìm thấy nhanh chóng. Đây còn được gọi là "Chứng Nhận Đài Thọ Kết Hợp (Combined Evidence of Coverage) và Biểu Mẫu Tiết Lộ (Disclosure Form)" hoặc "EOC". Cẩm nang này cho quý vị biết:

  • Về chương trình sức khỏe của quý vị.
  • Về phúc lợi của quý vị và những khoản được đài thọ.
  • Cách nhận các dịch vụ mà quý vị cần, bao gồm cả nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.
  • Cách liên hệ với chúng tôi.
  • Quyền lợi và trách nhiệm của quý vị.
Đọc ngay

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên Medi-Cal

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên Medi-Cal - Phụ lục Chứng Nhận Đài Thọ MLTSS (CHỈ dành cho các thành viên Hạt Riverside, San Bernardino và San Diego)

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên Medi-Cal – Phụ Lục EOC

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên Medi-Cal – Phụ Lục Chứng Thực Bảo Hiểm (EOC) – Dịch Vụ Vận Chuyển và Chăm Sóc Xoa Dịu

Quý vị cần Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên ở ngôn ngữ hoặc định dạng khác?
Gọi cho Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621.​​​​