Các Chương Trình Quản Lý Bệnh

Nếu quý vị đang sống với một bệnh mãn tính, Molina Healthcare có thể giúp. Các chương trình được cung cấp miễn phí cho quý vị. Việc này bao gồm các tài liệu hướng dẫn, lời khuyên và bí quyết chăm sóc.


Thành viên đăng ký như thế nào?

Các thành viên được đăng ký tự động nếu họ bị một trong những bệnh này. Quý vị có thể được một điều dưỡng viên hoặc quản lý ca liên hệ. Họ sẽ hợp tác với quý vị và nhà cung cấp của quý vị để cung cấp cho quý vị sự chăm sóc và lời khuyên đúng đắn.

  • Quý vị cũng có thể được giới thiệu đến chương trình thông qua tự giới thiệu hoặc qua nhà cung cấp.
  • Quý vị phải đáp ứng những yêu cầu nhất định để được tham gia các chương trình.
  • Quý vị là người lựa chọn tham gia chương trình này và quý vị có thể yêu cầu được rời khỏi chương trình bất cứ lúc nào.

Molina Healthcare sử dụng thông tin sau để xác nhận các thành viên cho những chương trình này:

  • Yêu Cầu Bồi Thường
  • Nhà thuốc
  • Các chương trình quản lý sức khỏe khác

Tôi liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Quản Lý Sức Khỏe theo số (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1).Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Họ cũng có thể cho quý vị biết về những chương trình mà quý vị mới đăng ký. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu đến hoặc yêu cầu được rời khỏi chương trình.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.