Giới thiệu về Medi-Cal

Chương trình Medi-Cal của Molina Healthcare cung cấp nhiều dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn có thu nhập và nguồn lực giới hạn. Những khoản được đài thọ.