Cách Nộp Đơn Khiếu Nại

Cách để nộp đơn Khiếu Nại (Khiếu Kiện)

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại (khiếu kiện) trực tiếp, bằng văn bản, qua email, fax, TTY, điện thoại, My Molina tại hoặc trực tiếp với Molina Healthcare hay tại bất kỳ văn phòng nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Biểu mẫu khiếu kiện có ở văn phòng của mỗi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (bác sĩ). Thành viên phải nộp đơn khiếu nại (khiếu kiện) trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày từ ngày xảy ra vụ việc hoặc hành động khiến thành viên không hài lòng.

Để nộp đơn khiếu nại, quý vị có thể:

  • Gọi tới Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621, người dùng TTY có thể quay số 711. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các khiếu nại qua điện thoại. Hãy điền vào mẫu khiếu kiện bằng cách đăng ký trong My Molina tại hoặc viết thư và gửi tới: Molina Healthcare of California, Grievance and Appeals Unit, 200 Oceangate, Suite 100, Long Beach, CA 90802. Quý vị cũng có thể gửi fax tới số (562) 499-0757. Đảm bảo bao gồm những thông tin sau:
    • Tên và họ của thành viên
    • Số ID của Molina Healthcare. Số này nằm ở mặt trước của Thẻ ID Thành Viên.
    • Địa chỉ và số điện thoại của thành viên.
    • Giải thích vấn đề.
​​​