Hướng tới những cải tiến mới về công nghệ để cải thiện dịch vụ của chúng tôi dành cho quý vị

Chúng tôi hướng tới các loại hình dịch vụ mới và tìm cách mới để cung cấp những dịch vụ đó. Chúng tôi xem xét những nghiên cứu mới để biết liệu các dịch vụ mới có được chứng minh là an toàn cho các phúc lợi có thể được bổ sung hay không. Molina Healthcare xem xét các loại hình dịch vụ được liệt kê bên dưới ít nhất một lần mỗi năm.

  • Các Dịch Vụ Y Tế
  • Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần
  • Thuốc
  • Thiết bị