Quý Vị Không Chắc Mình là Thành Viên?

Không cần lo lắng! Nhóm của chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu.

Để biết quý vị có phải là thành viên Molina Healthcare Medi-Cal không: Gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4261.

Quý vị chỉ cần cung cấp cho chúng tôi:

  • Tên
  • Địa chỉ
  • Ngày Sinh


Chúng tôi hy vọng quý vị trở thành thành viên trong gia đình của mình… hoặc sẽ tham gia cùng chúng tôi!