English ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (855) 882-3901 (TTY: 711).
Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (855) 882-3901 (TTY: 711).
Arabic ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 3901-882-855-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).
Portuguese ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para (855) 882-3901 (TTY: 711).
Russian ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (855) 882-3901 (телетайп: 711).
Vietnamese CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (855) 882-3901 (TTY: 711).
Brazilian Portuguese ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para (855) 882-3901 (TTY: 711).
Mandarin 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (855) 882-3901TTY:711)。
Falam RALRINNAK: Falam (Laizo) `ong na thiam asile, man lo tein `onglettu bawmh le hna`uan seknak nangmah hrangah aum. ah ko aw (855) 882-3901 (TTY:711).
Hindi ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (855) 882-3901 (TTY: 711) पर कॉल करें।
Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (855) 882-3901 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
Chin THEIHDING: Lai holh na thiam asi ah cun, holh let tu a lak in kan in hlan piak lai. (855) 882-3901 (TTY: 711) ah in rak hlat te.
French ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (855) 882-3901 (ATS : 711).
Karen
Amharic ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ (855) 882-3901 (መስማት ለተሳናቸው: 711).
Burmese သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ (855) 882-3901 (TTY: 711) သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။