English ATTENTION: f you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Member Services. The number is on the back of your Member ID card.
Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame a Servicios para Miembros. El número de teléfono está al reverso de su tarjeta de identificación del miembro.
Chinese 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電會員服務。電話號碼載於您的會 員證背面。
Vietnamese CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi Dịch vụ Thành viên. Số điện thoại có trên mặt sau thẻ ID Thành viên của bạn.
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro. Makikita ang numero sa likod ng iyong ID card ng Miyembro.
Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 회원 서비스로 전화하십시오. 전화번호는 회원 ID 카드 뒷면에 있습니다.
Arabic ةغللا مدختست تنك اذإ :هيبنتالعربیة، تتاح خدمات المساعدة اللغویة، ً مجان ، ا لك. اتصل بقسم خدمات الأعضاء. ورقم الھاتف ھذا موجود خلف كب ةصاخلا وضعلا فيرعت ةقاطب
French Creole ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele Sèvis Manm. W ap jwenn nimewo a sou do kat idantifikasyon manm ou a.
Russian ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, вы можете бесплатно воспользоваться услугами переводчика. Позвоните в Отдел обслуживания участников. Номер телефона указан на обратной стороне в
Armenian ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Եթե դուք խոսում եք հայերեն, կարող եք անվճար օգտվել լեզվի օժանդակ ծառայություններից։ Զանգահարե՛ք Հաճախորդների սպասարկման բաժին։ Հեռախոսի համարը նշված է ձեր Անդամակցության նույնականացման քարտի ետևի մասում։
Japanese 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 会員サービスまでお電話ください。電話番号は会員IDカードの裏面に記載されております。
Farsi توجه: اگر به زبان انگلیسی صحبت می کنید ، خدمات کمک به زبان ، بصورت رایگان ، در دسترس شما خواهد بود. زنگ زدن خدمات عضو شماره پشت کارت شناسایی شما است.
Punjabi ਧਿਆਨ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਹਨ. ਐਪਲੀਜ਼ ਲੈਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ. ਲੇ ਨੰਬਰੋ ਫਿਗਰ ਏ ਡੌਸ ਡੇ ਵੋਟਰੇ ਕਾਰਟੇ ਡੀ ਮੈਮਬਰੇ.
German ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Wenden Sie sich telefonisch an die Mitgliederbetreuungen. Die Nummer finden Sie auf der Rückseite Ihrer Mitgliedskarte.
French ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez les Services aux membres. Le numéro figure au dos de votre carte de membre.
Hmong LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Cov npawb xov tooj nyob tom qab ntawm koj daim npav tswv cuab.
Cambodian អ�ក�នសិទ�ិទទួល�នព័ត៌�នេនះក� �ងទ្រមង់េផ្សង ដូច� ទ្រមង់�សេម�ង អក្សរ�� ប ទំហំអក្សរធំេ�យ�រែតត្រម�វ�រ�ពិេសសរបស់អ�ក ឬ���របស់អ�កេ�យមិនគិតតៃម�បែន�មេឡើយ។